มาแล้วจ้า...บัตรประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 3

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563  สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3

** หมายเหตุ **  รวมทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย

ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 10 (อาคารจอดรถ)

เวลา 09.00 – 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป


** นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ **

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200