ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 2- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 2- 2564
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2- 2564
ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ

.

เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความต่อเนื่องในการดำเนินการของ DPU

.

อดทนหน่อยนะคะ ช่วยกัน เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤต #COVID19 ไปโดยเร็ว
ด้วยความห่วงใย #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU #โควิด19เราต้องรอด
#DPUSAO #สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200