การให้บริการแบบ New Normal ของสายงานกิจการนักศึกษา สามารถสอบถามผ่านการสแกน QR Code

>>  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สายงานกิจการนักศึกษา พร้อมให้บริการนักศึกษาแบบ New Normal  ^O^

      สามารถสอบถามการบริการในด้านต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษาด้วยการสแกน QR Code Line และ Fanpage FB 

"Anywhere , Anytime" 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200