กิจกรรมประกวดขับร้องเพลง “ม่วงฟ้าสถาบัน”

สายงานกิจการนักศึกษา โดย สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลง “ม่วงฟ้าสถาบัน”

ในวันที่  9  ธันวาคม 2563   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระกียรติ (อาคาร 7)

โดยมี ผศ.ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  เป็นประธาน  ซึ่งมีนักศึกาเข้าร่วมประกวด  จำนวน  7 คน  สำหรับเพลงม่วงฟ้าสถาบัน เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่นักศึกษาทุกคนต้องร้องได้

ผศ.ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  เป็นประธานและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการที่มาตัดสินการร้องเพลงประกวด  ทั้ง 3 ท่าน

>> อาจารย์อภิสิทธิ์  นิลทับ

>> นายอานนท์  บัวภา

>> นายสรากร  รุจิราวรรณกร

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง “ม่วงฟ้าสถาบัน” 

รางวัลที่ 1  ได้แก่  นายพชร ขุนทอง  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)   

รางวัลที่ 2  ได้แก่ นางสาวสุภัชชา ดวงล้อมจันทร์  คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลที่ 3  ได้แก่  นางสาวสุภาพร แก้วนันทา วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางสาวจุฑามาศ วงศ์ฉลาด  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายภัทร ขุนทอง  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

รางวัลชมเชย  ได้แก่  นาย Math Hamath อเล็กซ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายศักย์ศรณ์ ชั้นดี  คณะนิเทศศาสตร์

 

** ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้เข้าประกวดทุกคน แล้วพบกันใหม่นะคะ **

#DPU

#DPUSAO

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200