ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก สสอท.

^O^  ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>> นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น (คณะนิเทศศาสตร์)

>>  นางสาวอภิชญา วงศ์งาม นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน)

โดยมีรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมร่วมถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาทั้ง2 คนจะเข้ารับรางวัลในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นี้

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200