เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 35  ปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  -  8  มกราคม  2564   ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สำนักกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/597/) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  35   ประจำปีการศึกษา  2563

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด          

    1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563

    1.2 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2562

    1.3 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B  หรือผ่านทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ DPU-TEP  ได้ระดับ level 2 

    1.4 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชา BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล / วิชา BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง/ วิชา EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

    1.5 ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

 2.  ขั้นตอนการสมัคร

      2.1  การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

            2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง

            2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด

** ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ ดาวน์โหลด   ใบสมัครจาก  website สำนักกิจการนักศึกษา (http;//www.dpu.ac.th/sao) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา **

      2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่  8  มกราคม  2564

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

          1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

          2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563   

   จำนวน 1  ชุด

          3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด

          4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์       

             (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

 

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

- การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                        9 พฤศจิกายน 2563 – 8 มกราคม 2564

- ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์  (ติดประกาศลง website และแจ้งคณะ)          12 มกราคม  2564

- พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด                                                15 มกราคม  2564

  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

- อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน ณ Lab 144                                    20 มกราคม 2564

- กิจกรรมค่ายนพรัตน์                                                                    23-25 มกราคม 2564 หรือ 29-31 มกราคม 2564

- อบรม Module ที่ 1 (ช่วงเย็น) ณ DPUx                                          3 กุมภาพันธ์ 2564

- อบรม Module ที่ 2 (ช่วงเย็น) ณ DPUx                                          9 กุมภาพันธ์ 2564

- เรียน e-learning: Module ที่ 3 ณ DPUx                                       10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

- ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                                                                  12 กุมภาพันธ์ 2564

- อบรมการนำเสนอผลงานและให้คำปรึกษา ณ DPUx                           20 กุมภาพันธ์ 2564

- นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ณ  ห้องประชุมสัจจา 1                             1 มีนาคม  2564

- พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2563                             26 มีนาคม 2564

  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

     >> วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด

     >> การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ

     >> พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น

                   จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

                   ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9547300 ต่อ 694  คุณรัชนี ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  35  ปีการศึกษา 2563

- ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35   ปีการศึกษา 2563


 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200