มาแล้วจ้า...บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 2

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563  สำหรับนักศึกษา รอบ 2

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย

ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 10 (อาคารจอดรถ)

เวลา 09.00 – 16.30 น.

- หมายเหตุ -
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ

 

                                    กำหนดการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ  ปีการศึกษา 2563

                                                    สำหรับนักศึกษา รอบ 2

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

วันที่  2-5  พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

วันที่  2-5  พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

วันที่  2-5  พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

วันที่  6 , 9-11  พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

วันที่  6 , 9-11  พฤศจิกายน 2563

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่  6 , 9-11  พฤศจิกายน 2563

คณะศิลปศาสตร์

วันที่  12-13 , 16-17  พฤศจิกายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่  12-13 , 16-17  พฤศจิกายน 2563

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่  12-13 , 16-17  พฤศจิกายน 2563

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

วันที่  12-13 , 16-17  พฤศจิกายน 2563

- หมายเหตุ -
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200