DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2562

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก"
ประจำปี 2562  จากการประเมินคุณภาพการศึกษา Internal Quality Assurance 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับการตรวจผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.57 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า

ด้านการผลิตบัณฑิต

มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะอาชีพในการเพิ่มรายได้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดับดีมาก

มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น โครงการ Local Travel / Food Design / Design เปลี่ยนโลก

มีการออกแบบพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภายใต้ Core Value
ที่มุ่งสู่ DPU DNA เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถนำไปสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ในเวทีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม

ด้านการวิจัย

มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ หลายคณะมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกันที่ส่งผลบรรลุเป้าหมายเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

มีวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่ออำนวยให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สู่สาธารณชน

ด้านการบริการวิชาการ

มีหน่วยงานบริการวิชาการที่ได้รับยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ เช่น

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินตามมาตรฐาน IATA (International Air Transport Association)

ศูนย์ผลิตสื่อโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก (Thai Deaf TV)

สถาบันองค์ความรู้ Wellness ในวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ธนาคารออมสิน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การบริการวิชาการ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน และอาจารย์ได้งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ด้านการบริหารจัดการ

มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

1.รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 
2.รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 
3.ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์  
4.ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ 
5.ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม  
6.อ.ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล  

ดูเพิ่มเติม >> https://www.dpu.ac.th/news/1521

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200