ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      คุณปวริศร์ โฮมแพน  ผู้จัดการสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ให้แก่ นายเด่นชัย  ปทุมไพโรจน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  โดยมี ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และคุณสุภาณี  ประชุมชน ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นสักขีพยานและมอบหนังสือขอบคุณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

       ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณลักษณะมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ มีความเข้าใจโลกกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะเป็นลักษณะต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี  ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 และได้ทำการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

   

   

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200