การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

!! ผ่านมาแล้ว 1 เดือน นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก และยังไม่ได้ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน ‼

>>  นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ   โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสือสำคัญ (ส.ด.9) 2 ฉบับ
- สำเนาหมายเรียก (ส.ด.35) 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
(ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2)

‼‼หากภูมิสำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ ‼‼

✳✳ สำหรับผู้ที่เคยผ่อนผันแล้ว ยื่นเอกสารสำเนา สด.43 จำนวน 2 ฉบับ ✳✳

▶▶ติดต่อสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300-29 ต่อ 854 , 438

>> หมายเหตุ ต้องนำเอกสารมายื่นที่สายงานกิจการนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

>> เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 <<

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200