Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Thailand Sustainability Expo 2020”  โดย 3 องค์กรใหญ่ ThaiBev-TU-GC ผนึกพลังจัดมหกรรมรวมพลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Thailand Sustainability Expo 2020” เพื่อเผยแพร่แนวคิดและความรู้ด้านความยั่งยืน

ผ่านนิทรรศการ การเสวนา และกิจกรรมหลากหลาย  ในวันที่  2  ตุลาคม 2563  ณ    Samyan Mitrtown


การความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือThaiBev บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) หรือ TU และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นๆ

โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสและสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 5

โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 

1. โซน Main Exhibition ชั้น5 จัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืน และการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้างจากเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ไทยเบฟ, GC, TU, ซีพีเอฟ ,บีเจซี, เอสซีจี ฯลฯ รวมถึงมูลนิธิขนาดใหญ่ในประเทศไทย อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น
2. โซน Win Win WAR Village ชั้น 5 นำเสนอไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจแบ่งปันจากรายการ Win Win WAR Thailand ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านดีให้กับสังคม
3. โซน Sustainable Lifestyle ชั้น 3 ให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Sustainability Action Hero Photo Contest
4. โซน Food and Drinks for Sustainability ชั้น G จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคตด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์
5. โซน Design for Sustainability ชั้น G จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำ Sustainable Design หรือการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด

โดยมีไฮไลท์ในแต่ละวัน เช่น พิธีเปิดตัว Thailand Sustainability Expo 2020 , เปิดตัวรายการ Win Win WAR Special Online Edition รายการแข่งขันเฟ้นหาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแบ่งปัน , การเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19 , นิทรรศการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชั้นนำต่างๆ , กิจกรรมมากมายที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน Inspirational Talk และ Sustainability Influencers รวมทั้ง Marketplace โดยธุรกิจรายย่อยมานำเสนอสินค้าหรือแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) จึงเป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันสร้าง “พลังร่วม” ในครั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

Credit : MGRONLINE

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#ThaiBev
#ThailandSustainabilityExpo2020
#tsx2020 #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก

   

   

   

   

   

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200