บทความเรื่อง "สภาพปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

บทความเรื่อง สภาพปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการไกล่เกลี่ย ของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงงานการวิจัยของ 

1. นิติพล ธาระรูป

2. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
 
ดาวน์โหลดบทความ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200