มาแล้วจ้าโครงการดีๆ TSX : THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020

มาแล้วจ้าโครงการดีๆ

TSX :  THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020

Sufficiency for Sustainability

พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก

1 – 4 October 2020

Samyan Mitrtown

>> รายละเอียดโครงการ

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3336219863132600

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200