โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า หัวข้อ “ชีวิตปลอดภัย ไร้ควันบุหรี่ไฟฟ้า ในรั้วมหาวิทยาลัย” 

โดยคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งการออกมาตรการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัย การแจ้งเตือนถึงโทษทางกฎหมายและมีมาตรการรองรับสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเลิกบุหรี่ผ่านโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำป้ายประกาศต่างๆ ติดตามอาคารและจุดต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  รวมทั้งการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอรณรงค์ เพื่อให้นักศึกษารับรู้โทษของการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าและมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่  10  กันยายน 2563   ณ  ห้องประชุม ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์  อาคาร 6  ชั้น 7

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200