การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จำนวน 9 คน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการ การได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา รวมทั้งพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดระบบรองรับนักศึกษาพิการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันพุธที่  9  กันยายน  2563  ณ  ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2  อาคาร 10

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200