ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 2558

เพื่อทราบข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 2558 (3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)

โดยจะติดอยู่ตรงหน้าห้องสอบขอให้ปฏิบัติตามนะคะ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200