การขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ   โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา     2  ฉบับ
-  สำเนาหนังสือสำคัญ (ส.ด.9)          2  ฉบับ
-  สำเนาหมายเรียก (ส.ด.35)            2  ฉบับ
-  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง      1  ฉบับ   พร้อมถ่ายสำเนา  1  ฉบับ

   (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ  อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2)

** หากภูมิสำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ใช้เอกสารอย่างละ  3  ฉบับ**

>>  สำหรับผู้ที่เคยผ่อนผันแล้ว  ยื่นเอกสารสำเนา สด.43  จำนวน  2  ฉบับ <<

^O^  ติดต่อสายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300-29 ต่อ 854 , 438  ^O^

หมายเหตุ  ต้องนำเอกสารมายื่นที่สายงานกิจการนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

!!!  เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน – 30 พฤศจิกายน  2563 !!!

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200