พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียน

 >>  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู กล่าวต้อนรับ คุณขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และคณะ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
>> ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทเรียนดีจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน รวมทั้งสัมภาณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมสัจจา 1 , 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
.

**  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ให้ทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลรวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น แก่นักศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ช่วยเหลือนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับทุนต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                             

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200