^O^ Congratulations ^O^

ขอแสดงความยินดีกับ... ^O^
นางสาวผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ที่ผ่านการประเมิน เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

นับเป็นนักศึกษาคนที่ 3 ของ DPU ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  

                     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200