มีข่าวดีมาบอก....เปิดรับสมัครทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 หรือ 2 

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และขาดแคลนทุนทรัพย์

3. เป็นผู้ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Creative / Innovative) และทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. จากข้อ 3 นำเสนอในรูปแบบ Portfolio หรือ โครงการความคิดสร้างสรรค์

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

>> แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

- ส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

   โทร. 02-954-7300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กันยายน 2563  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

** สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 10  กันยายน 2563 **

     เวลา 09.30 น.    ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200