มาแล้วจ้า.... บัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 (รอบ 1)

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563  สำหรับนักศึกษา รหัส  63  (รอบที่ 1) 

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย

ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 10 (อาคารจอดรถ)

เวลา 08.30 – 16.30 น.

- หมายเหตุ -
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63  ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ

** สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ให้ติดตามประกาศจากสายงานกิจการนักศึกษาอีกครั้ง**

 

                                    กำหนดการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ  ปีการศึกษา 2563

                                                    สำหรับนักศึกษา รหัส  63  (รอบที่ 1)

            สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ให้ติดตามประกาศจากสายงานกิจการนักศึกษา อีกครั้ง

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

วันที่  17-21 สิงหาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

วันที่  17-21 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

วันที่  24-28 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

วันที่  24-28 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

วันที่  24-28 สิงหาคม 2563

คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

คณะนิเทศศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

วันที่ 8-11 กันยายน 2563

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 8-11 กันยายน 2563

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 8-11 กันยายน 2563

- หมายเหตุ -
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63  ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200