ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2563

โดย บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกัน

  1. เบิกได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น  เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้
  2. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้  20,000 บาท / กรณี  อุบัติเหตุเสียชีวิต  200,000 บาท  ยกเว้นเสียชีวิตจากการดื่มสุราหรือการทะเลาะวิวาท  เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่ายค่าปลงศพ  20,000 บาท 

*** หากประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถก่อน จึงนำส่วนเกินมาเบิกที่มหาวิทยาลัยแต่ต้องไม่เกิน 20,000 บาท ***

*** ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน ถึงจะสามารถเบิก พ.ร.บ. ได้ ***

  1. ระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปีการศึกษา  ( 1 มิถุนายน  2563  -  31 กรกฎาคม  2564  เวลา 16.30 น.)
  2. กรณีเข้ารับการรักษาต้องใช้บัตรประกัน (PA) คู่กับบัตรประชาชน (ตัวจริง)  แสดงกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  3  โรงพยาบาลที่ใกล้มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / โรงพยาบาลวิภาวดี / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น)  และเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศกว่า  200  แห่ง ยกเว้นโรงพยาบาลนนทเวช และโรงพยาบาลนอกเครือข่าย  ต้องสำรองจ่ายไปก่อนจึงนำมาเบิก

 

** หมายเหตุ  กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลบริษัทกลางฯ

    โทร. 02 – 968 -0357-8   หรือ 1791  

DownLoad  แบบฟอร์ม 

>>  แบบฟอร์มตรวจเอกสารการขอเบิกค่าสินไหมทดแทน 63

>>  หนังสื่อเรียกร้องสินไหม-เทเวศ 63

   

  

  

  

  

                                                     

  

  

  

  

  

                                                       

  

  

  

  

                                               

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200