รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 25  กันยายน 2563

เวลา 9.00 น.  -  16.00 น.     

ณ   ห้องงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ชั้น 1  อาคาร 10  

 

เอกสารการรับสมัคร

-   หนังสือรับรองการฝึก

-   รูปถ่าย รด. ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  2 รูป

-   สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  :  อาจารย์วรวุฒิ:  089-827-1240

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200