ประกาศ การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เรื่อง มาตรการด้านอาคารและสถานที่ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ด้วยความห่วงใย  

#DPUSAO

#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200