ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564  โดยอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องประชุมปรีดี  พนมยงค์  ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200