พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำร่อง 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม 201 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในการลงนามร่วมกับ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี  ดร.สาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นสักขีพยาน การลงนามครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนาร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการสร้างเสริมมิติสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ เด็กดี เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/3098371713584084

      

      

      

      

      

      

      

      

      

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200