พบปะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุน E-sport ทุกชั้นปี

วันดีๆ  ^-^  พี่น้องทุน E-sport  ได้พบปะแลกเปลี่ยนกันแบบ New Normal 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุน

เมื่อวันพุธที่  17  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 2  อาคาร 10

#ทุนEsportDPU
#DPUSAO 
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    

    

    

    

    

                                               

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200