DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่3

ตอกย้ำ Green University 

โครงการ DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่ 3 

DPU ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้ว เพิ่มอีก 600 Kg. จ้า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งต่อกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว ให้กับบริษัทบริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด และโครงการรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นหลังคา ฝาผนัง Green มอบให้กับน้องๆ ในชนบทต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ร่วมสนับสนุน เก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้วร่วมสมทบกับ DPU ส่งต่อให้กิจกรรมนักศึกษาและชมรมต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งต่อให้กับ พื้นที่ขาดแคลน

มาร่วมสมทบกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับพวกน้องๆ ร่วมกับ DPU ด้วยกันนะคะ 
แถมได้ชั่วโมงจิตอาสาด้วย 30 กล่อง = 1 ชั่วโมง

#DPUอาสาหลังคาเขียวปีที่3
#DPUSAO 
#DPU 
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

   

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200