ประกาศ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารและสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19

ประกาศ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารและสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19  

ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200