ขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน/2563

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณพิตย์  ขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน/2563  จากเดิมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ออกไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน  2563  โดยไม่มีึค่าธรรมเนียมล่าช้า แต่สำหรับนักศึกษาที่จะเพิ่มถอนรายวิชา นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน  จึงจะมีสิทธิ์เพิ่มถอนวิชาในระบบได้

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200