DPU New Normal

DPU New Normal

คำที่เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงนี้ ก็คงจะเป็นคำว่า New Normal หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะมีบางสิ่งมากระทบจนทำให้เราต้องเปลี่ยนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คุ้นเคยไปสู่วิถีใหม่ ดังในปัจจุบัน สิ่งที่มากระทบจนทำให้เกิด “ฐานวิถีชีวิตใหม่” ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้มนุษย์ต้องมีฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ต่างออกไปจากวิถีเดิม ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันตนเองให้อยู่รอด 

ในวงการศึกษาก็ต้องมี “ความปรกติใหม่” เช่นเดียวกัน เพราะทันทีที่มีประกาศให้ปิดสถานศึกษาทุกประเภท ก็ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา คือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ New Normal นี้เช่นเดียวกัน คือ ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ที่ต่างกับสิ่งที่เคยเป็นมาแต่เดิม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยจากการติดเชื้อ

เปลี่ยนวิธีคิด คือ เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ทางการศึกษา ต้องคิดใหม่ว่า การศึกษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนของสถานศึกษาเท่านั้น อาจเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง และทำได้ตลอดเวลา นอกจากนี้อะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะได้เห็นในการศึกษายุคนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนในยุคโควิด-19 ก้าวต่อไปได้ 
เปลี่ยนวิธีเรียนรู้ คือ ที่ผ่านมาเราเรียนรู้ผ่านผู้สอนและสถาบัน หัวข้อในการเรียนรู้ก็ถูกผู้อื่นกำหนดให้ แต่ในยุคนี้ต้องหาวิธีเรียนรู้ใหม่ เน้นการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและพึ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และอาจจะเลือกหัวข้อเรียนรู้ที่สนใจได้ด้วยตนเอง และมีบางเรื่องที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์นี้ เช่น ผู้เรียนที่มีเวลาว่างก็เลือกเรียนวิชาออนไลน์ที่สถาบันต่าง ๆ เปิดสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในด้านที่สนใจ ส่วนผู้สอนก็ต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ในการสอนออนไลน์ เป็นต้น

เปลี่ยนวิธีสื่อสาร คือ ในยุคที่ต้องมีมาตรการป้องกันและ Physical Distancing ก็จำเป็นต้องเลือกวิธีการสื่อสารใหม่ เช่น ในการประชุม หรือการเรียนการสอน การติดต่อกันต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ผ่าน Platform ต่าง ๆ เช่น Zoom Google Meet และ Microsoft Teams เป็นต้น

เปลี่ยนวิธีปฏิบัติและการจัดการ คือ สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติและการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร โดยสรรหาแนวทางหรือนวัตกรรมที่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ในสถานการณ์นี้ เช่น ผู้บริหารต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อรองรับ New Normal ครูผู้สอนต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบออนไลน์ ปรับกิจกรรมที่สามารถทดแทนกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันชั้นเรียน ปรับวิธีประเมินผลจากการสอบเป็นการนำเสนอโครงงาน ฯลฯ ส่วนผู้เรียนก็ต้องมีวินัย มีสมาธิ มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากยิ่งขึ้น 

ความพยายามในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องปรับความคิด วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาแต่เดิมให้เป็น New Normal และเกิดการสรรค์สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจกล่าวได้ว่า New Normal ทางการศึกษานี้ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเป็นเกิดความคุ้นเคยจนเป็นวิถีชีวิตปรกติของผู้คนและวงการศึกษา และอาจจะพัฒนาไปสู่ Next Normal ต่อไปในอนาคต

#NewNormal #การศึกษา #DPU #DPUSAO

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200