ประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำกิจกรรมประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ โดยมีแกนเนื้อหาหลักจากรากฐานค่านิยมประชาธิปไตย 5 ประการของสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความมีเหตุผล โดยสถาบันพระปกเกล้าจะได้นำสื่อต้นแบบที่ได้รับรางวัลไปพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป  โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม –31 กรกฎาคม 2563
https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/2988723024548954

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200