การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนแบบ IS หรือกลุ่มพิเศษ

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนแบบ IS หรือกลุ่มพิเศษ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาหลังวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  ทั้งนี้จะแจ้งผลกลับไปทาง E-mail ของนักศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัย

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200