คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือนนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการเพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

https://www.facebook.com/DPUSAO/photos/a.542925862462028/2958383420916248/?type=3&theater

ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​

ด้วยความห่วงใย

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID19

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200