ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2536 ให้มายื่นเรื่องของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน                         2  ชุด
  • สำเนา ส.ด.9                                   2  ชุด
  • สำเนา ส.ด. 35                                2  ชุด
  • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา      2  ชุด (ขอได้จากฝ่ายทะเบียน)

ยื่นเอกสารได้ที่  ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556
หรือโทร 02-954-7300 ต่อ 438 ,854

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200