มธบ. สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ มธบ. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างทีสุด

ตามเกณฑ์ Ul Green Metric World University Ranking

สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลได้ที่  www.dpu.ac.th/greendpu

  

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200