ประกาศจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ให้มหาวิทยาลัยฯ ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2. ให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกงดการเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นกรณีไป

3. ให้ถือเป็นช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามปกติ ในระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว

4. ให้รองอธิการบดีและคณบดี ช่วยกำกับการปฏิบัติงาน หรือกำกับดูแลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พิจารณาวิธีการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานได้จากที่พักอาศัยของตนเอง และบุคลากรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะ ประกาศต่อๆไปคงจะสร้างความชัดเจนในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้น

ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19

ด้วยความห่วงใย

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#ไวรัสCOVID-19

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200