สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  จำนวน  1,352  คน  จากการเลือกตั้งระบบออนไลน์  ดังนี้

สโมสรนักศึกษา  :   ทีม  SPIRIT OF DPU   รับรอง   1,140

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  :  นายธัญนรากรณ์ ทองคำ  รับรอง  252

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  :  นางสาวณัฐวดี กีรติศิริ  รับรอง  61

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  :  นางสาวกนกวรรณ เตชะรัตนยืนยง  รับรอง  61

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  :  นายณัฎฐพงษ์ มาลีเศรษฐ์   รับรอง  118

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  :  นายวรวิทย์ มีจั่นเพชร  รับรอง  42

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์  :  นางสาวฐิติยา ไกรฤกษ์  รับรอง  43

คณะศิลปศาสตร์  :  นายอาทิตย์ ดวงดาว  รับรอง  71

คณะนิเทศศาสตร์  :  นางสาวพรรณิกา พึ่งศิลป์  รับรอง  73

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  :   นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม  รับรอง  48

คณะศิลปกรรมศาสตร์  :  นางสาวสุรารักษ์ ว่องกสิกรณ์  รับรอง  82

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  :  นายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ  รับรอง  141

 ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 นี้

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200