มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU มีมาตรการที่ดี ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้

DPU ยังคงปลอดภัย ปลอดโรค COVID-19

ด้วยความห่วงใย

สายงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200