การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2558 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200