ประกาศ​มาตรการ​การเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ ของ​โรคโควิด-19​ ระยะที่2 (มีนาค​ม2563)​ ของ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​

ประกาศ​มาตรการ​การเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ ของ​โรคโควิด-19​ ระยะที่2 (มีนาค​ม2563)​ ของ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​  1) มาตรการสำหรับบุคลากร​ 2) มาตรการ​สำหรับ​นักศึกษา​และการจัดการเรียน​การ​สอน​ 3) มาตรการ​ภาวะฉุกเฉิน​ 4) มาตรการการจัดกิจกรรม​สำหรับวิทยาลัย​ คณะวิชา​และหน่วยงาน​ของมหาวิทยาลั​ย​ 5) มาตรการ​สำหรับอาคารสถานที่​ 6) มาตรการ​เรื่อง​การเช่าใช้ห้องประชุม​และสถานที่​  และ7)​ มาตรการ​สื่อสาร

มาตรการ​ดังกล่าว​ กำหนดขึ้นเพื่อให้มีความรัดกุม​และเข้มงวดมากยิ่งขึ้น​ เพื่อให้บุคลากร​ และนักศึกษา​ของมหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​มีความปลอดภัย​ อีก​ทั้ง​เพื่อ​ให้การดำเนิน​การเฝ้าระวัง​และป้องกัน​ของมหาวิทยาลั​ยสอดคล้อง​กับสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ในปัจจุบัน​และประกาศ​ในราชกิจจา​นุ​เ​บ​กษา​ ที่ประกาศ​ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ด้วยความห่วงใย

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200