คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เรื่อง มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) โดยมีคำสั่ง เรื่อง
มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)

ด้วยความห่วงใย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#DPUSAO
#สายงานกิจการนักศึกษามธบ.
#DPU 
#มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าDPU

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200