พิธีมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับsmiley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200