รับมือไวรัสโคโรน่าอย่างมีสติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เฝ้าระวังเรื่องไวรัสโคโรน่าและติดตามสถานการณ์รวมทั้งประชาสมัพันธ์และมีมาตรการต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำดีๆสร้างเสริมกำลังใจ เสริมสร้างภูมิสู้ไวรัส เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

ด้วยความห่วงใย

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200