สรุปการแข่งขันกีฬาเปตองในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019

การแข่งขันกีฬาเปตองในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาได้แข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  มีผลการแข่งขัน ดังนี้

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชาย

ชนะเลิศ  ได้แก่  คณะการท่อเงที่ยวและการโรงแรม

รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่   วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  และ คณะนิเทศศาสตร์

 

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาเปตองประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ  ได้แก่  คณะการท่อเงที่ยวและการโรงแรม

รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  และ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200