โครงการ Backpack to ASEAN+CHINA รุ่นที่ 8

>>    เชิญชวนนักศึกษา มธบ. ส่งแผนประกวดในโครงการ "ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน BACKPACK TO ASEAN+CHINA  รุ่นที่ 8 "  <<

เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนและจีน รวมทั้งสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจพร้อมเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร10)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200