ขอแสดงความยินดีกับนพรัตน์ทองคำ รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ประธานในพิธีมอบรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เกียรติมองรางวัลและกล่าวปิดโครงการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (1-1) ตามที่มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การที่จะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จะต้องเพิ่มเติมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีวิจารณญาณที่ดีให้แก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยจัดแบ่งการเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมนอกห้องเรียน สมดั่งปณิธานของผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และ อาจารย์สนั่น เกตุทัต ที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สร้างนักธุรกิจให้เป็นนักธุรกิจที่มีทั้งความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้เป็นกำลังของชาติ ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะดีได้ต้องมีนักธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาตินั้น กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำจัดขึ้นก็เพื่อ คัดเลือกนักศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่นักธุรกิจที่ดีพึงมีตามหลักแก้ว 9 ดวง หรือนพรัตน์ คือ ดวงที่ 1 มีความรู้ในเรื่องภาษาดี ดวงที่ 2 มีความรู้หรือวิชาการต่าง ๆ ในด้านธุรกิจดี ดวงที่ 3 มีความสามารถใช้ความรู้นั้น ๆ ดวงที่ 4 มีความคิดก้าวหน้า ดวงที่ 5 มีความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ และอดทน ดวงที่ 6 มีมารยาทอันดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ดวงที่ 7 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ดวงที่ 8 รู้จักใช้โอกาส ดวงที่ 9 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สมดั่ง คำว่า “ธุรกิจบัณฑิตย์” ชมพิธีมอบรางวัล https://www.facebook.com/pg/DPUSAO/photos/?tab=album&album_id=2562484083839519 ถ่ายทอดพิธีการ https://www.facebook.com/DPUSAO/videos/502459573676026/ ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/pg/DPUSAO/photos/?tab=album&album_id=2506038626150732 https://www.facebook.com/pg/DPUSAO/photos/?tab=album&album_id=2458638074224121

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200