รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันนี้ - 3 กันยายน 2562 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  34  ประจำปีการศึกษา  2562
 
1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
   1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 2/2561
   1.2  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2561 
   1.3 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B หรือผ่านทดสอบภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ DPU-TEP  ได้ระดับ level 2  
   1.4 มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชา BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล / วิชา BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง/ วิชา EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B
   1.5  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา
 
 2.  ขั้นตอนการสมัคร
   2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้
        2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง
        2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สำนักกิจการนักศึกษา (http;//www.dpu.ac.th/sao) หรือ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2562  หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
       1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป 
       2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 3/2561     จำนวน 1  ชุด
    3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด
       4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 27 กันยายน 2562)
 
 
กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ 
 
การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ               1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ (ติดประกาศลง website และแจ้งวิทยาลัย/คณะ) 6 กันยายน  2562
พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด 10 กันยายน  2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี
อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน ณ Lab 144             14 กันยายน 2562
  อบรม Module ที่ 1 (ช่วงเย็น) ณ DPUx 19 กันยายน 2562
  อบรม Module ที่ 2 (ช่วงเย็น) ณ DPUx 26 กันยายน 2562
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 27 กันยายน 2562
กิจกรรมค่ายนพรัตน์ 5-7 ตุลาคม 2562 
เรียน e-learning: Module ที่ 3 ณ DPUx 8 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
อบรมการนำเสนอผลงานและให้คำปรึกษา ณ DPUx 19 ตุลาคม 2562
นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ณ Makerspace            24 ตุลาคม  2562
พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2562 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
- วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด 
- การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ
- พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2562
 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/ นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น
                 จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
                 ต่าง ๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 829 (คุณรัชนี)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เกณฑ์ประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34

ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ ครั้งที่ 34

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200