DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นเจ้ากิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองส่วย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะและลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด และสร้างความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน บริเวณคลองส่วย อำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มได้ที่ FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

 

#กิจกรรมจิตอาสา

 

#เราทำความดีด้วยหัวใจ

#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200