อบรมผู้นำเชียร์ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562

        วันนี้ สายงานกิจการนักศึกษา DPU จัดโครงการ " อบรมผู้นำเชียร รับน้องอย่างสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้นำเชียร์นักศึกษาจาก 6 วิทยาลัย/ 6 คณะ เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยการสร้างกระบวนการและรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ตามแบบมาตรการจากสกอ. และสถาบันฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์ และผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาสืบสานและต่อยอดในการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และ นางสาวสุนิตา นุ่มเกิด นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#ผู้นำนักศึกษา #สโมสรนักศึกษา #ปีการศึกษา2562 #DPU

  

  

   

  

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ FB สายงานกิจการนักศึกษา มธบ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200